wait please
شکیبا باشید
صفحه اصلی آرشیو اخبار و مقالات طراحی سایت پیغام Your IP is blacklisted در دایرکت ادمین

پیغام Your IP is blacklisted در دایرکت ادمین

پیغام Your IP is blacklisted در دایرکت ادمین

این پیغام بدین معناست که شما تعداد زیادی تلاش ناموفق جهت وررود داشته اید یا به پورت 2222 بدون امکان لاگین کردن دسترسی دارید.

اگر با پیغام زیر مواجه شدید:

Your IP is blacklisted

این پیغام بدین معناست که شما تعداد زیادی تلاش ناموفق جهت وررود داشته اید یا به پورت 2222 بدون امکان لاگین کردن دسترسی دارید.

برای حذف خودتان از blacklist ، فایل زیر را ویرایش کرده و IP خود را حذف کنید:

/usr/local/directadmin/data/admin/ip_blacklist

برای اطمینان از اینکه در آینده هیچگاه blacklist  نخواهید شد، IP خود را به فایل زیر اضافه کنید:

/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist

در هر خط یک IP اضافه کنید.

تعداد تلاش جهت ورود از مسیر زیر تنظیم می شود:

Admin Level -> Admin Settings -> Blacklist IPs for excessive login attempts

ما معمولا مقدار کمتر از 10 را توصیه نمیکنیم. این مساله به این دلیل است که حتی بارگذاری صفحه لاگین بعنوان تلاش ناموفق محسوب می شود. بنابراین اگر مقداری کمتر از 10 وارد شود با احتمال بیشتری خود را blacklist خواهید نمود.

دایرکت ادمین 1.34.0 را می توانید بگونه ای تنظیم کنید که پس از مدت زمان مشخصی بصورت اتوماتیک IP ها را از blacklist حذف کند.

منبع : پرواپک